Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW WIDOKOWYCH PARALOTNIĄ
(dalej: „REGULAMIN”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Operatora i Klienta w zakresie wykonania usługi lotu widokowego paralotnią zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje
 1. Lądowisko – obiekt wpisany do Ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 2. Lot widokowy – lot paralotnią po trasie określonej przez Organizatora, gdzie miejsce startu jest tożsame z miejscem lądowania.
 3. Lotnisko – obiekt wpisany do Rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 4. Organizator – Arkadiusz Marucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A-Run Arkadiusz Marucha, Małochwiej Duży 130, 22-300 Krasnystaw, NIP: 5641355538
 5. Paralotnia – statek powietrzny, przy użyciu którego Organizator realizuje Lot widokowy.
 6. Pasażer - każda osoba, która na podstawie zakupionego voucheru lub uprawnienia wynikającego z innego stosunku prawnego (np. umowy z innym podmiotem) jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.
 7. Pilot – pilot dowódca odpowiedzialny za wykonanie lotu paralotnią.
 8. Voucher – kupon z unikalnym kodem, potwierdzający zakup usługi Lotu widokowego generowany poprzez stronę internetową www.lotynaparalotni.pl, lub pośrednika, albo wymienienie nazwiska Pasażera w liście załączonej do dokumentu potwierdzającego zawarcie innego stosunku prawnego (np. umowy z innym podmiotem).
 9. Wyciągarkowy – osoba obsługująca urządzenie mechaniczne służące do holowania paralotni.
 1. Każda osoba korzystająca z usług Organizatora w zakresie Lotu widokowego jest zobowiązana przestrzegać postanowienia Regulaminu.
 2. Organizator wykonuje Loty widokowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183, dalej: „Prawo lotnicze”) oraz przepisami rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1993, dalej: „Rozporządzenie ws. wyłączeń”).
 3. Organizator może wykonywać starty i lądowania z lotnisk, lądowisk a na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia ws. wyłączeń również z innych miejsc z zachowaniem wymagań określonych w niniejszym Regulaminie (Miejsce wykonywania operacji lotniczej).
 4. Organizator przestrzega zasad wykonywania lotów określonych w Regulaminie.

§ 2.
Rezerwacja i sprzedaż Vouchera

 1. Zakup Vouchera może nastąpić bezpośrednio u Organizatora jak również u autoryzowanego podmiotu pośredniczącego, który jest związany odpowiednią umową z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, które nie mają jego autoryzacji oraz nie są związane z nim umowami na obsługę sprzedaży Voucherów.
 2. Sprzedaż Vouchera następuje w momencie płatności za wybrany wariant oferty przedstawionej przez Organizatora.
 3. Sprzedaż Vouchera może odbyć się w drodze:
 1. Płatności bezpośrednio u Organizatora w kasie lub na podany przez niego rachunek bankowy,
 2. Płatności w elektronicznym systemie sprzedaży, poprzez stronę internetową www.lotynaparalotni.pl
 3. Płatności u autoryzowanego pośrednika.
 1. Dowodem sprzedaży jest otrzymanie Vouchera w wersji papierowej albo elektronicznej.
 2. Koszt dostawy Vouchera ponosi Organizator.

§ 3.
Realizacja Vouchera

 1. Ważny Voucher uprawnia pasażera do odbycia Lotu widokowego w ramach działalności Organizatora, na zasadach określonych w ofercie i na Voucherze.
 2. Voucher jest ważny, jeżeli w systemie Organizatora widnieje jako opłacony i nie został wcześniej wykorzystany. Voucher traci swoją ważność w przypadku odwołania lub rezygnacji z Lotu widokowego z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 3. Voucher obejmuje rodzaj Lotu widokowego wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela.
 4. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera Organizator nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Pasażera, a Pasażerowi nie przysługują żadne roszenia wobec Organizatora w związku z wykonaniem Lotu widokowego.
 5. Pasażer może zarezerwować termin Lotu widokowego po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem na dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej www.lotynaparalotni.pl Termin wykonania Lotu widokowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych a także możliwości operacyjnych i technicznych Operatora.
 6. Realizacja vouchera na lot paralotnią odbędzie się w miejscu oddalonym nie więcej niż 30 km od centrum miasta Krasnystaw. Organizator wskaże konkretne miejsce podczas umawiania lotów. Pasażer organizuje dla siebie dojazd do umówionego miejsca wykonywania lotu we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4.
Zmiana terminu i odwołanie Lotów widokowych

 1. Pasażer może odwołać umówiony Lot widokowy najpóźniej 2 dni przed umówionym dniem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Klienta do dokonania zmiany terminu Lotu widokowego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy.
 2. Odwołanie Lotu widokowego po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 4 lub niestawienie się na umówiony termin bez odwołania jest równoznaczne ze zrealizowaniem Vouchera.
 3. Organizator musi odwołać Lot widokowy z powodu:
 1. Niekorzystnych warunków meteorologicznych,
 2. Usterki technicznej,
 3. Niedyspozycji jednej z osób wymaganych do realizacji Lotu widokowego,
 4. Innych okoliczności wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa, m.in. zmian w strukturze przestrzeni powietrznej, braku dostępności wybranego miejsca operacji lotniczej.
 1. Organizator może odwołać Lot widokowy z innych ważnych przyczyn, które nie wpływają na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczej, ale są związane z przedmiotem działalności Organizatora.
 2. Odwołanie Lotu widokowego w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 obliguje Organizatora do wyznaczenia nowego terminu Lotu widokowego. Nowy termin zostanie ustalony z Pasażerem indywidualnie, lub opublikowany zostanie kalendarz dostępnych terminów na stronie internetowej Organizatora.
 3. W przypadku odwołania i zmiany terminu Lotu widokowego z powodów wskazanych w ust. 3 i 4, Organizator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).
 4. Organizator może odwołać Lot widokowy z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Pasażera, w szczególności określonych w § 8 i § 9. W takim przypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera a Voucher uważa się za zrealizowany.

§ 5.
Organizacja Lotów widokowych

 1. Loty widokowe są organizowane na lotniskach, lądowiskach i innych miejscach startu, które:
 1. Mają nawierzchnię i długość drogi startowej (rozbiegu) pozwalającą na wykonanie startu zgodnie z instrukcją użytkowania paralotni,
 2. Nie są otoczone przeszkodami lotniczymi, które mogłyby wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczej.
 1. Organizator zapewnia ubezpieczenie wykonywanych Lotów widokowych na sumę gwarancyjną 1,2mln zł.
 2. Pasażerem może być osoba, która skończyła 8 lat W odniesieniu do osób w wieku 8-18 lat wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Ostateczną decyzję o możliwości wykonania lotu widokowego osoby niepełnoletniej podejmuje Pilot.
 3. Loty widokowe organizowane są od wiosny do jesieni, przy uwzględnieniu obowiązujących warunków meteorologicznych. Decyzja co do ostatecznego terminu w tym zakresie należy do Organizatora.

§ 6.
Zasady wykonywania Lotów widokowych

 1. W czasie Lotu widokowego pełną władzę i decyzyjność ma Pilot.
 2. Przed rozpoczęciem Lotu widokowego Pasażer zostaje poinformowany o:
 1. planowanej trasie lotu, zachowaniu się w powietrzu,
 2. zagrożeniu życia lub zdrowia w związku z operacją lotniczą,
 3. Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
 4. Poruszania się po płycie lotniska/lądowiska,
 5. Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.
 1. Start i lądowanie odbywają się na tym samym lotnisku/lądowisku/miejscu operacji lotniczej, za wyjątkiem lądowań awaryjnych i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.
 2. Długość lotu podana na voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji Operatora, podjętej w oparciu o panujące warunki meteorologiczne.
 3. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu widokowego co najmniej 30 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 30 min przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania Lotu widokowego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie Organizatora.
 4. Pasażer może poruszać się po płycie lotniska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez Organizatora.
 5. Po lądowaniu Pasażer może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Pilota. Pasażer schodzi z lotniska pod nadzorem osoby wskazanej przez Organizatora.

§ 7.
Bezpieczeństwo Lotów widokowych

 1. Organizator zapewnia kontakt telefoniczny ze służbami ratowniczymi.
 2. Pasażer w czasie Lotu widokowego musi mieć na sobie kask zapewniony przez Organizatora.
 3. Przed rozpoczęciem Lotu widokowego Pasażer lub prawny opiekun Pasażera, jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią, składa Pilotowi albo Organizatorowi pisemne oświadczenie o charakterze udziału w locie, zawierające jednocześnie potwierdzenie zapoznania się Regulaminem oraz z informacjami dotyczącymi zagrożeń i działania paralotni.
 4. W czasie Lotu widokowego w sytuacji zagrożenia, Pilot może odstąpić od określonych procedur, jeżeli wymagają tego okoliczności i ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

§ 8.
Obowiązki i zachowanie pasażera

 1. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń Pilota.
 2. Pasażer nie może dotykać żadnych linek sterujących ani w inny sposób wpływać na czynności Pilota.
 3. Pilot ma prawo odmówić zabrania Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pasażer nie może na lotnisku/lądowisku/miejscu operacji lotniczej palić papierosów ani innych wyrobów tytoniowych.
 4. Pasażer nie może dotykać paralotni, liny ani wyciągarki przed i po zakończeniu Lotu widokowego. Nie odnosi się to do zajęcia miejsca w paralotni.
 5. Pasażer w czasie Lotu widokowego nie może wyrzucać żadnych przedmiotów.
 6. Pasażer musi przed Lotem widokowym podać Pilotowi aktualną wagę oraz informacje o stanie zdrowia (nadciśnienie, padaczka, choroby serca, choroby psychiczne itp.).
 7. Dopuszczalne jest zabranie na Lot widokowy aparatu/kamery/telefonu, przy czym przedmioty te muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem i nie mogą stanowić przeszkody w bezpiecznym utrzymaniu się Pasażera w paralotni. Za szkodę powstałą na skutek wypadnięcia przedmiotu Pasażera, on sam ponosi odpowiedzialność.
 8. W przypadku naruszenia przepisów określonych w ust. 1-5 Pilot może odmówić wykonania operacji lotniczej lub lądować wcześniej niż było to planowane.
 9. Pasażer musi mieć na sobie ubranie sportowe (lub inne pozwalające na swobodne ruchy) a także buty sportowe, najlepiej za kostkę. Pasażer musi być w formie fizycznej pozwalającej na krótki bieg przy starcie Paralotni.
 10. Pasażer nie może ważyć więcej niż 110 kg (włącznie z ubraniem i wyposażeniem do lotu). Pasażer deklaruje swoją wagę Pilotowi.
 11. Odmowa wykonania Lotu widokowego zgodnie z ust. 8 i 10 jest równoznaczna z realizacją Vouchera i brakiem możliwości zmiany terminu Lotu widokowego.

§ 9.
Odpowiedzialność pasażera

 1. Pasażer jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku/lądowisku/miejscu wykonania operacji lotniczej i w paralotni, jeżeli szkoda powstała w związku z naruszeniem Regulaminu przez Pasażera.
 2. Pasażer jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Organizator w wyniku wcześniejszego lądowania zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu. Jeżeli zachowanie Pasażera miało miejsce przed startem, Pilot odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.

§ 10.
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 1. Wykonanie operacji sprawną paralotnią,
 2. Wyznaczeniem na Pilota osoby z odpowiednimi uprawnieniami, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
 3. Niewykonanie Lotu widokowego w przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych.
 1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację Lotu widokowego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w Regulaminie.
 2. Organizator odpowiada za wstępne przeszkolenie Pasażera w zakresie zachowania w powietrzu.
 3. Organizator odpowiada za organizację ruchu Pasażera po lotnisku. W każdym przypadku Pasażer ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez Organizatora.

§ 11.
Polityka prywatności
 

 1. Dbamy o Twoją prywatność. Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych. Zasady obowiązującej Organizatora polityki prywatności znajdują się pod adresem https://lotynaparalotni.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ 

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego.
 2. Pasażer dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć ze stosowania Regulaminu u umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego będzie sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.